Ahir va entrar en vigor el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, que modifica i anul·la el 136/2009.

La finalitat d’aquest decret és regular la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes.

A continuació us parlem de les novetats més destacables del nou decret:

 

Introducció del concepte ICR (Índex de Càrrega Ramadera):

aquest índex serà el resultant d’uns càlculs on es tindran en compte les dejeccions produïdes pel bestiar en règim intensiu o semiintensiu de les explotacions d’un municipi i dels municipis adjacents i el nitrogen de dejeccions ramaderes admissible en les terres fertilitzables dels mateixos municipis. En funció d’aquest índex un municipi es podrà considerar Zona Vulnerable.

logo del ecolabel

camp

Zona Vulnerable A/B:

Es considerarà Zona Vulnerable tota aquella superfície de territori el vessament o filtració de la qual afecti o pugui afectar la contaminació de les aigües per nitrats d’origen agrari i que ha estat designada com a tal en aplicació de la Directiva 91/676/CEE. En funció del seu ICR es considerarà Zona Vulnerable A o Zona Vulnerable B.

Què implica que l’explotació estigui en una zona vulnerable? En aquestes zones no es permet la implantació de noves explotacions ramaderes, ni l’ampliació de la capacitat de les existents, excepte:

-si s’apliquen les dejeccions en una Zona No Vulnerable

-si es porta a terme un tractament que elimini el Nitrogen equivalent al produït per l’ampliació

-si es lliuren a un gestor

-si la totalitat de les terres són de propietat o arrendament i consten a la seva DUN

-si es tracta d’una explotació ramadera ecològica o extensiva

 

No es podrà fer ampliació per Reducció de Nitrogen en l’alimentació. Aquesta reducció només es podrà utilitzar per a la reducció de terres.

 

Emmagatzematge dejeccions líquides:

A partir d’ara caldrà realitzar una verificació periòdica cada 6 anys de:

-impermeabilitat

– integritat estructural

– estat dels materials impermeabilitzants

Es realitzarà una verificació per cada element del sistema d’emmagatzematge previ buidatge, excepte si es disposa d’un sistema de detecció de fuites o equivalent.

logo del ecolabel

porc

Assessorament en fertilització:

Les explotacions agràries hauran de disposar d’assessorament de fertilització per part d’una persona assessora en fertilització.

Igualment, tal i com ja es demanava en el decret anterior, hauran de disposar d’un Pla de Dejeccions Ramaderes, a excepció de les explotacions extensives, les d’autoconsum  els nuclis zoològics.

Els plans de gestió conjunts no podran acollir noves explotacions i a partir d’un any de l’entrada en vigor del nou Decret, deixaran de tenir vigència i s’hauran de concertar plans individuals.

 

Millors Tècniques Disponibles:

Es demanarà l’obligat compliment de les MTD a partir del 21 de febrer de 2021.