Skip to content

Verificació dels sistemes d’emmagatzematge

Verificacio dels sistemes emmagatzematge

Què és?

Amb aquesta verificació es comprova que les basses i dipòsits d’emmagatzematge de purins mantenen la seva integritat estructural i impermeabilitat.

A qui aplica?

A totes les explotacions ramaderes que disposen de sistemes d’emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus de bestiar.

 

En què et podem ajudar?

Disposem de tècnics acreditats. Realitzem la verificació, generem l’informe i la fitxa tècnica requerits i la seva posterior presentació davant l’òrgan competent.